In Uncategorized

Klauzula informacyjna dla Infolinii

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Otrębuskiej 5, NIP 5223138620, REGON 381581013, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000753278, e – mail: kontakt@amicusfundacja.org, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres lub na adres e-mail: kontakt@amicusfundacja.org.

Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów z infolinii w celach dokumentacyjnych oraz dowodowych dotyczących kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w tym w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielanych przez infolinię i obrony przed roszczeniami. Nagrania z rozmów mogą być również przetwarzane w celu weryfikacji jakości obsługi klientów przez infolinię i jej udoskonalania.

Dane osobowe przetwarzane będą zależne są od tematu rozmowy następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujące okresy czasu:

 1. realizacji zadań statutowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dane będą przetwarzane przez czas obsługi zgłoszeń;
 2. realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), rozumianych jako:
 3. obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
 4. ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania powoduje brak możliwości przeprowadzenia rozmowy.

Twoje dane będą udostępnione:

 1. podmiotom współpracującym z administratorem w związku ze świadczeniem pomocy w ramach realizacji zadań statutowych;
 2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
 3. podmiotom zewnętrznym, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, tylko i wyłącznie za zgodą;
 4. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

 

Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 2. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że:
 5. dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia
 6. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu
 • Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
 1. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
 2. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Start typing and press Enter to search